znak Úholičky
Úholičky

Historie

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1603.

V období od 12. do 9. století před naším letopočtem žil v oblasti Úholiček lid knovízské kultury.

Rozhodující bitva na Turském poli z legendy o lucké válce bývá situována do lokality „Na zabitém“, tedy do oblasti dnešní skládky odpadu na území Úholiček mezi Úholičkami a Turskem.

Původní název vsi zněl Hoholice. Ve 14. století byly majetkem svatovítské kapituly, císař Zikmund je v roce 1420 církvi zabavil a upsal Václavu z Valovic. Ze záznamu sporu Zdeňka Konopišťského a Oldřicha z Hradce o Stodůlky a Hoholice, „vsi purkrabství pražského“, se usuzuje, že část zdejších statků mohla patřit pražskému purkrabství. Kolem roku 1600 získala ves nakrátko znovu pražská kapitula. Po roce 1620 byla majiteli V. Trmalovi z Toušic zkonfiskována a poté ji koupil císařský místodržící kníže Karel z Lichtenštejna, který ji majetkově spojil s Roztokami. Roku 1837 prodal majitel roztockého zámku J. Leder Úholičky pražskému měšťanu Martinu Novákovi. Ten se proslavil tím, že místní provinilce vsazoval bez soudu do vězení při svém dvoře i za drobné přestupky. Jeho dědicové velkostatek roku 1860 prodali. Roku 1873 jej koupil hrabě Waldštejn, který, jak píše obecní kronika, „ze sebe nedělal žádné panstvo“. Skoupil dva sousední statky, nechal je zbořit a na jejich místě zřídil zámecký park se vzácnými dřevinami. Jeho syn Zdeněk Waldštejn nabídl pozemek obci pro stavbu obecné školy, ale obec z finančních důvodů odmítla. Roku 1880 Waldštejnové pronajali pole a hospodářská stavení Abrahamu Steinovi, který zde založil farmu na šlechtění řepného semene.

V roce 1901 koupil zámek, velkostatek a polnosti všestranný podnikatel a politik Josef Wohanka, který se už předtím zabýval šlechtěním řepného semene. Za zásluhy o rozvoj zemědělství mu byl císařem udělen rytířský titul. Roku 1909 zrestauroval a přestavěl zámek. Jeho synové rozšířili činnost i do Turska a Roztok a firma vyvážela řepné semeno do mnoha zemí světa.

Za první světové války padlo na frontách 20 zdejších občanů, včetně jednoho z Wohankových synů.

V roce 1932 bylo obci Úholičky (tehdy ještě bez Podmoráně) 600 obyvatel a byly zde evidovány tyto živnosti a obchody: 6 autodpravců, holič, 4 hostince, konsum Včela, kovář, 2 obuvníci, 7 rolníků, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, velkostatek. V čp. 2 byl výstavní hosinec „U Slovanské lípy“ a zejména pro pražské výletníky sloužil zájezdní hostinec „U Hlaváčků“. Na svatou Annu roku 1933 došlo v zatáčce u zámku k první srážce aut v dějinách obce, šlo o nákladní auta. V místní části Krakov bylo za první republiky zřízeno přírodní divadlo.

26. března 1942 byl z věže obecního domku zabaven zvon se sv. Floriánem z roku 1859. V květnu 1945 se na velkostatku v Úholičkách ubytovali vojáci Rudé armády. Objekt šlechtitelské stanice proměnili v kasárna a zničili její zařízení. Majitelům se podařilo odvézt a zachránit selekční materiál, roku 1949 pak byli Wohankové donuceni ukončit své podnikání.

V roce 1950 byla k Úholičkám připojena Podmoráň, dosud náležející k Žalovu. Zemědělci byli zkolektivizováni. V 60. letech bylo zdejší zemědělské družstvo začleněno do gigantického JZD Rudá záře Velké Přílepy. 1. dubna 1976 byla obec Úholičky připojena k obci Velké Přílepy. Ves chátrala a vylidňovala se, za tři desetiletí klesl počet jejích obyvatel na třetinu. Od 1. ledna 1991 se na základě referenda opět osamostatnila. Mezi její první kroky patřilo vybudování obecního vodovodu a kanalizace a v roce 1994 zřízení první části velkoskládky. 7. července 1997 byla do oblasti zavedena Pražská integrovaná doprava, přes Úholičky je závlekem vedena linka 350 s intervalovým provozem po celý týden.

28. května 2012 zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo zřízení tříčlenného osadního výboru osady Podmoráň. Z řad podmoráňských v té době zazníval například odpor k záměru obce zřídit pod Podmorání přístavní molo, osadní výbor se poté vyjadřoval i k záměru zřídit v Podmoráni čističku odpadních vod (dosud jsou odpadní vody z Úholiček přečerpávány nahoru do Velkých Přílep). Webová stránka podmoráňského osadního výboru, inzerovaná na obecním webu, v únoru 2014 již nebyla dostupná.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce (části obce) v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Smíchov
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Smíchov
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Smíchov
 • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-západ
 • 1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
 • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-západ
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-západ
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-západ
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Černošice

Oficiální web obec Úholičky:
www.obec-uholicky.cz

PSČ Úholičky: 252 64