Stonařov

městys 1062 obyvatel k 1.1.2014 13,55 km2
znak Stonařov
Stonařov

Pamětihodnosti

  • Hřbitovní kaple svaté Trojice
Románský karner (hřbitovní kaple s freskovou výzdobou) je nejstarší památkou městyse. Nacházející se vedle farního kostela sv. Václava. Nedaleko je rovněž barokní kaple Kalvárie a renesanční budova fary, kde je možno domluvit prohlídku karneru.
  • Kostel svatého Václava
  • Boží muka – s letopočtem 1647 lze nalézt před domem čp. 3
  • Smírčí kámen – byl zabudován do kamenné zídky u domu čp. 32
  • Fara
  • Zbytky křížové cesty – lze spatřit pod vrchem Kalvárie s televizním převaděčem (615 m n. m.)
  • Socha rytíře Rolanda – nachází se na budově kulturního domu čp. 232

Historie

Původně slovanská osada vznikla v 1. polovině 13. století při brodu zemské stezky zv. Lovětínská přes říčku Jihlávku. Osada byla pojmenována podle Stonaře, komorníka na bítovském panství. Nejstarší písemná zmínka o Stonařovu je z roku 1347. Od roku 1367 je Stonařov městysem. V jeho držení se vystřídala řada vladyckých rodů, od roku 1530 do roku 1848 byl Stonařov v držení města Jihlavy. V letech 1712-1722 v reakci na zvyšující se útlak jihlavské vrchnosti propukly tři vlny poddanských rebelií, vzpoura nakonec potlačena císařským vojskem a největší rebelové skončili v kasematech brněnského Špilberku. V roce 1750 vzrostl význam městečka dobudováním císařské silnice spojující Vídeň s Prahou. Na císařskou silnici byla přeložena i pravidelná poštovní přeprava mezi těmito městy a ve Stonařově byla zřízena poštovní stanice.

Rokem 1808 vstoupil Stonařov do vědeckého světa. Na obec samotnou a blízké okolí se dne 22. května 1808 snesl meteoritický déšť, významný svým rozsahem a na svou dobu dokonalým vědeckým zmapováním. Tehdejší zdroje odhadují počet na 200-300 kusů typu achondritů pocházejících z blízkosti planetky Vesty, sebráno bylo tehdy 66 kusů meteoritů. Tyto jsou velmi ceněny a je možno je spatřit v soukromých sbírkách a muzeích po celém světě, v České republice pak v muzeích v Praze, Brně a v Jihlavě. V roce 2008 u příležitosti 200. výročí tohoto přírodního úkazu byl odhalen památník a v návaznosti na tuto událost byla jedna z nově objevených vesmírných planetek pojmenována Stonařov (č. 61208). V roce 1850 v době největšího populačního růstu žilo ve Stonařově 2 009 obyvatel. Po odsunu většiny obyvatel německé národnosti v roce 1945 byla obec dosídlena českým obyvatelstvem.

Od 10. října 2006 je Stonařov opětovně městysem – stalo se tak opět na základě rozhodnutí předsedy PS PČR. Přiznání a užívání tohoto statutu chápou obyvatelé městyse jako odkaz na vlastní historii a postavení Stonařova mezi sídly v České republice, v neposlední řadě i jako poděkování všem, kteří se v minulosti zasloužili o rozvoj městečka. Dne 28. října 2009 byla na budově KD odhalena socha rytíře Rolanda, symbolu tržního práva městyse, svobody a spravedlivého obchodu.

Osobnosti

V roce 1892 se v obci narodil Arthur Seyß-Inquart. Seyß-Inquart se ve 30. letech stal jednou z vůdčích osobností rakouských nacistů s úzkými vazbami na Hitlera. V době anšlusu byl rakouským kancléřem. Po připojení Rakouska k Říši byl jmenován říšským ministrem a následně říšským komisařem pro Nizozemí, kde strávil téměř celou válku. Jako válečný zločinec byl v norimberském procesu odsouzen k trestu smrti a popraven 16. října 1946.


Oficiální web městys Stonařov:
www.stonarov.cz

PSČ Stonařov: 588 33