znak Přechovice
Přechovice

Pamětihodnosti

V obci se nachází několik statků z 19. století, které jsou chráněny jako památky lidové architektury. Jsou to objekty čp. 1, 2, 5, 9, 11 a 13, pro něž je typické horizontální členění římsami, zdůrazňující horizontální linie. Usedlost čp. 5, vystavěná roku 1862, má pozoruhodný štít a bránu členěnou pilastry. Za obcí při polní cestě do Volyně stojí kaple svaté Anny z roku 1836 (dle letopočtu uvedeného v jejím štítě). Je obdélníkového půdorysu s trojbokým zakončením. Štít je členěn polosloupy. Uvnitř kaple je socha svatého Jana Nepomuckého z konce 18. století a ze stejné doby též skulptury Immaculaty a svaté Barbory. Všech šest venkovských usedlostí, a spolu s nimi také kaplička, je uvedeno na soupisu kulturních památek České republiky. U domu čp. 38 se nachází dřevěná zvonička a křížek. Obec byla v roce 2000 navržena na prohlášení za vesnickou památkovou zónu. Toto řízení však ještě není v roce 2013 ukončené.

V obci se dochoval též nevelký kamenný silniční můstek zbudovaný z lomového kamene. Most je neobvyklý svým velmi plochým obloukem o rozpětí 4 metry a vzepětí pouhé 2 metry.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1400, kdy je uváděna v majetku pražské svatovítské kapituly. Střediskem panství byla od 13. století blízká Volyně a do té doby bylo celé Volyňsko zeměpanským majetkem. V období po husitských válkách se Volyně jako zástava dostala do držení Přibíka z Klenového a mezi roky 1463 až 1621 ji spravovala johanitská komenda. Po ní získala Volyni i její okolí nazpět svatovítská kapitula, která ji vlastnila až do začátku 20. století. K roku 1654 je v Přechovicích evidováno celkem 9 usedlostí, z nichž je 6 selských. Roku 1742 se v okolí obce (v rámci válek o rakouské dědictví) usadila francouzská vojska při obléhání Volyně, v níž způsobila velký požár.

Roku 1850 byla obec součástí politického okresu Vimperk v Plzeňském kraji, odkud k roku 1855 přešla do kraje Píseckého. Od roku 1868 patřila k politickému okresu Strakonice, jejímž byla členem i během druhé světové války a v období socialismu až do zrušení okresů na konci roku 2002.

Dne 5. října 1929 byl založen místní sbor dobrovolných hasičů. V tu dobu měl 27 členů. K jeho prvním zásahům patřilo hašení požáru v Milodráži (dnes součást Zechovic) roku 1932. Až do roku 1950 byly Přechovice samostatnou obcí v okrese Strakonice. Mezi lety 1961 až 1990 byly součástí obce Hoštice ve stejném okrese a od 24. listopadu 1990 jsou opět samostatnou obcí. V letech 2002 a 2009 postihly území obce povodně a roku 2007 bouře Kyrill. Bouře dodala impuls k obnově stávajícího veřejného osvětlení i místního rozhlasu, jenž poničila. Jeho síť byla navíc v roce 2009 ještě rozšířena. Roku 2008 v obci končila jedna z rychlostních zkoušek 43. ročníku Rallye Šumava. Mířila sem z Jinína a na její trase se při havárii během závodu zranil jeho účastník, zpěvák Daniel Landa.


Oficiální web obec Přechovice:
www.obecprechovice.cz

PSČ Přechovice: 387 01