znak Putim
Putim

Pamětihodnosti

 • Putim byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou roku 1995.
 • V Putimi je možno navštívit místní kostel zasvěcený svatému Vavřinci, který pochází ze 13. století. Farní kostel je dvoulodní. Jedna část kostela byla určena pro katolíky. Druhá, mladší část kostela, přistavěná v 14. století byla určena ultrakvistům. Pod kostelní dlažbou jsou pohřbeni příslušníci rodu Radkovců z Mirovic a také někteří zdejší kněží. Kostel je ohrazený kamennou zídkou s brankou.Z pěti původních zvonů zbyl pouze jeden, ostatní zvony byly za války zrekvírovány. Zvon je z roku 1553 a nese jméno svatého Ondřeje.
 • Naproti kostelu se nachází budova fary. V 13. století byla fara poškozena ohněm a následně nato bylo započato se stavbou kamenné budovy. Další přístavby byly provedeny v 16. století. Patro fary je z 19. století. Při archeologickém výzkumu v roce 1996-1998 zde byly nalezeny zbytky starobylého dvorce a pohřebiště z 11. - 12. století.
 • Kolem kostela je hřbitov s kostnicí. Kostnice byla založena roku 1741 a jsou zde uloženy pozůstatky padlých ve válce o Rakouské dědictví.
 • Dosud udržovaný hrob Jana Cimbury, hrdiny stejnojmenného Baarova románu, je na místním hřbitově.
 • Na hřbitově se dále nachází také udržovaný hrob putimského faráře Josefa Baara, který byl strýcem spisovatele Jindřicha Šimona Baara.
 • Před vchodem na hřbitov se nachází kamenný kříž s datací 1930. Naproti němu je menší, litinový křížek.
 • Na cestě ke kostelu se nachází pomník obětem I. světové války.
 • Přes řeku Blanici jsou dva mosty. První most je klasicistní, kamenný. Je tvořen třemi oblouky. Původní, dřevěný most stával níže po proudu a v roce 1864 byl nahrazený mostem kamenným. Byl poškozený při povodních v roce 2002.
 • Druhý památkově chráněný most přes řeku byl postavený na místě dřevěné lávky v roce 1884. Má železnou konstrukci a řadí se k technickým památkám. Byl také poškozený při povodních a rok poté (2003) byly oba mosty opraveny.
 • Pod kamenným mostem vpravo jsou budovy bývalého válcového mlýna a bývalého pivovaru. Tento pivovar si postavila písecká obec v roce 1727. Pivo se zde vařilo přes sto let. Místu mezi oběma mosty se říká kvůli častým povodním "Na utopené".
 • Zde se nachází zděná výklenková kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému. Zděná stavba nahradila původní dřevěnou v roce 1819.
 • Další výklenková kaple se nachází u komunikace směrem na Písek, před budovou školy a ta je zasvěcená svaté Anně. Je z roku 1818. Pravost pověsti, která se vztahuje k této kapli, potvrzuje záznam v místní kronice. Dcera místního sedláka Hály měla známost s nápadníkem, který se rodině nelíbil. Rozepře se týkaly víry, každý vyznával jinou. Oba se tajně scházeli v místech současné kaple. Rodiče je tajně sledovali, oni se před nimi ukrývali. Nakonec byli oddavky a dcera Anna nechala na místě jejich tajných schůzek postavit dřevěnou kapli, která nesla jméno světice Anny. Na kapli byl tento nápis: Svatá Anno, naše ochrano, oroduj za nás. O kapli a její okolí se oba rody pečlivě staraly. Později byla na místě této dřevěné kaple vystavena kaple zděná.
 • Putim měla školu již od roku 1697. Současná budova školy je novější, z roku 1936. Výuka zde skončila v roce 1983 a v současnosti se budova používá pro potřeby mateřské školy.
 • Jediné stavení v obci ve stylu selského baroka s křídlovým štítem, se nachází pod kostelním návrším. Je to čp. 3.
 • Statek Jana Cimbury se nachází přímo na návsi. Na boční zdi je upevněna pamětní deska.
 • Nejznámější lidovou stavbou je usedlost čp.15. Jde o starobylou patrovou sýpku, která byla využívána i k obranným účelům. Unikátní, malovaná výzdoba střílnových otvorů je nápadná. Přesná datace vzniku sýpky není. Odhaduje se 16. století - 17. století. Sýpka je lehce před klenutou bránou. Stavení má ve štítě kapličkovou niku. Původní název je Tůmovský grunt.
 • Před stavením čp. 15. se nachází na malém prostranství smírčí kříž.
 • Velmi podobná je i usedlost čp. 11. Dřívější název byl Klokočínský grunt. Také se jedná o stavení s klenutou bránou a se sýpkou, u které byly okna využívány jako střílny.
 • Třetí sýpka je také na návsi u usedlosti čp.8. Další kamenná sýpka se nachází v usedlosti čp. 26.
 • Náves lemují usedlosti s průjezdy a řada hodnotných hospodářských staveb.
 • Směrem k řece se nachází dům, kde se natáčely scény do filmu Osudy dobrého vojáka Švejka. Také je zde umístěná pamětní deska.
 • Necelý kilometr severovýchodně od Putimi roste u kříže po pravé straně silnice II/140 do Písku památná lípa u Putimské silnice. Další památný strom, Putimská lípa, stával až do 13. července 2011, kdy byl vyvrácen bouří, při výjezdu téže silnice z obce.
 • Do katastru obce okrajově zasahuje národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně).

Historie

Podle Augusta Sedláčka je Putim nejstarší sídlo v okolí, které je údajně staršího data než město Písek. Prvním písemným pramenem dokládající existenci Putimi je listina z roku 1205, na základě archeologického průzkumu provedeného na tamní faře v letech 1996-98 lze však usuzovat na osídlení mnohem starší. Bylo zde doloženo osídlení keltské (2. st. př.n.l.), římské (1.st.n.l.), dále staroslovanské z 8. století a od 11. století pak již nepřetržité důkazy života. Řád benediktinů založil v Putimi farní kostel, následně i vesnici a posléze vznikl v Putimi dvorec. Písek vlastnil tuto největší obec v okolí od husitských válek až do roku 1848, kromě zhruba sedmdesáti let v 16. století.


Oficiální web obec Putim:
www.putim.cz

PSČ Putim: 397 01