znak Jesenice
Jesenice

Pamětihodnosti

Ačkoliv je historie obce dlouhá, mnoha historickými památkami se chlubit nemůže. Nejvýznamnějšími jsou betonové trubky, které stály na louce za školou a sloužily jako útočiště místním mladistvým. V květnu roku 2010 byly ovšem z neznámých důvodů odvezeny na kraj obce a proto ztratily svůj půvab.

Mezi další pamětihodnosti se dá zařadit též zemědělská usedlost čp. 37 v Jesenici, kaple Panny Marie ve Zdiměřicích a barokní památník v podobě trojbokého jehlanu, připomínající tragickou nehodu, při níž zde zahynula Maxmiliána Alsterová z Astfeldu v prosinci roku 1706.

Historie

První zmínky

Obec Jesenice byla založena před rokem 1088, což je rok, ze kterého pochází první písemná zmínka v listině vyšehradské kapituly o daru pěti poplužních dvorců a čtyř hrnčířů v Jesenici od krále Vratislava II. vyšehradskému proboštovi. Z archeologických nálezů, jež byly získány při výkopech základů obchodního střediska, bylo prokázáno, že osídlení obce je mnohem starší - z 12. století př. n. l., tj. z doby bronzové.

Doba husitská

Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu měla obec bohatou historii. Ve své historii je Jesenice spjata s husitstvím, dobou snažící se reformním hnutím vrátit zbloudilou, po majetku bažící církev na správnou cestu. Na jaře roku 1419 se na vyvýšenině „Na Křížkách“ (6 km jihovýchodně od Jesenice) konal tábor lidu, „hromady, k níž se sešlo neobyčejné množství lidu husitského“. Z Jesenice pocházel Mistr Jan z Jesenice, který se po získání tehdy nejvyšší akademické hodnosti doktora všech práv v italské Bologni stal osobním zpovědníkem manželky krále Václava IV. a později žákem, přítelem a právním rádcem Mistra Jana Husa. Panství v Jesenici měnilo vlastníky. Roku 1508 byla obec vypálena Jiřím Kopidlanským.

Baroko

Významné geografické položení obce již v dávných dobách potvrzuje ta okolnost, že v Jesenici byla zřízena poštovní přepřahací stanice již v roce 1571. Ta byla článkem pravidelného poštovního spojení mezi Prahou a Vídní, které trvalo celých 301 let. Od roku 1785 bylo poštovní spojení Prahy a Vídně rozšířeno i o dopravu osob.

19. století

V době národního obrození se začaly v obci zakládat jednotlivé spolky. V roce 1883 byly v Jesenici a v Osnici založeny sbory dobrovolných hasičů. V témže roce byla v Jesenici založena tělovýchovná jednota Sokol, která byla až do února 1948 nejvýznamnější a největší spolkovou organizací v Jesenici.

Další významnou událostí bylo dokončení stavby školy v roce 1879, která byla zprvu jednotřídní a později trojtřídní. V roce 1893 byla v jesenické škole zřízena dvě oddělení průmyslové školy pokračovací, určené k teoretické výuce začínajících řemeslníků.

20. století

Na podzim roku 1912 v jesenické škole přebýval spisovatel Jaroslav Hašek.

Během 20. století a zejména po roce 1990 obec zaznamenala prudký růst počtu domů i obyvatel. Podle Chytilova místopisu měla v roce 1921 samotná Jesenice 677 obyvatel, Horní Jirčany 60 obyvatel, Osnice 361 obyvatel a ve Zdiměřicích žilo 102 obyvatel, tj. na nynějším území obce tehdy žilo rovných 1200 obyvatel. Podle sčítání lidu v roce 2001 celá obec celkem 769 domů a 2475 obyvatel, z toho v samotné Jesenici žilo 1469 obyvatel ve 399 domech, v Horních Jirčanech 412 obyvatel ve 165 domech, v Osnici 453 obyvatel ve 146 domech a ve Zdiměřicích 141 obyvatel v 59 domech. Od roku 1921 se počet obyvatel zečtyřnásobil, od roku 2001 více než zdvojnásobil, a jak naznačuje platný územní plán, tento trend bude zřejmě pokračovat.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Jílové, soudní okres Jílové
 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Jílové, soudní okres Jílové
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Jílové
 • 1868 země česká, politický okres Karlín, soudní okres Jílové
 • 1884 země česká, politický okres Královské Vinohrady, soudní okres Jílové
 • 1921 země česká, politický okres Královské Vinohrady expozitura Jílové, soudní okres Jílové
 • 1925 země česká, politický i soudní okres Jílové
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Jílové
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-jih, soudní okres Jílové
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Jílové
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-východ
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-západ
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Černošice

Rok 1932

V obci Jesenice u Prahy (786 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, bednář, výroba cementového zboží, 2 cihelny, drogerie, hodinář, 2 holiči, 4 hostince, 2 koláři, 2 kováři, 3 krejčí, vodní meliorační družstvo, 3 obchody s mlékem, obchod s obuví Baťa, 3 obuvníci, 2 obchody s ovocem, pekař, 2 pokrývači, porodní asistentka, 3 rolníci, 6 řezníků, sedlář, 3 obchody se smíšeným zbožím, Okresní hospodářská záložna v Jesenici, Pozemkové úvěrní sdružení, obchod se střižním zbožím, trafika, 2 truhláři, 2 zahradnictví, obchod se zemskými plodinami, zednický mistr, obchod se zvěřinou a drůbeží

V obci Dolní Jirčany (přísl. Horní Jirčany, Štědřík, 562 obyvatel, katol. kostel, samostatná obec se později stala součástí Jesenice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, obchod s dobytkem, 3 hostince, 2 kapelníci, kovář, krejčí, pokrývač, porodní asistentka, 6 rolníků, 4 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, švadlena, tesařský mistr, trafika, velkostatek

V obci Osnice (361 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Jesenice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Osnici, 2 hostince, kolář, kovář, krejčí, obchod s mlékem, mlýn, obuvník, pekař, 2 rolníci, 2 řezníci, 5  obchodů se smíšeným zbožím, 2 trafiky

Rozvoj

Po rcce 1990 se obec intenzivně rozšiřuje novou developerskou zástavbou rodinných domků. V odborné literatuře je tento typ výstavby uváděn jako ukázkový příklad suburbanizace a tzv. sídelní kaše. Oblast Jesenice se dynamikou demografického vývoje vymyká celé České republice, počtem obyvatel patří mezi obce, které by se mohly stát městy, avšak skutečnému městu se nepodobá. Jesenice a Vestec společně vytvářejí v podstatě jednu suburbanizovanou plochu. Velký růst malých obcí, ve kterých dříve „nic nebylo“, považují Václav Cílek a Miroslav Baše spíše za negativní jev.

Zatímco v roce 2002 zde bylo evidováno 2623 obyvatel, v roce 2006 to bylo již 4642, k 1. lednu 2008 již 5289, k 1. lednu 2009 dosáhla podle evidence Českého statistického úřadu 5895 obyvatel, čímž předstihla Petrovice u Karviné a stala se nejlidnatější obcí v Česku, která není městem. Podle evidence ministerstva vnitra zde bylo ke dni 31. 8. 2010 hlášeno k trvalému pobytu 5827 obyvatel, k 1. lednu 2011 zde ministerstvo vnitra evidovalo 6636 obyvatel.

V roce 2012 starosta Pavel Smutný pro iDnes.cz zmínil, že obec řeší, zda se stát městem. Dosud se k tomu nerozhodla proto, že k tomu nebyl důvod, změna formálního statusu by měla za následek pouze nutnost předělat cedule a dokumenty.


Oficiální web obec Jesenice:
www.oujesenice.cz

PSČ Jesenice: 252 42