znak Stará Lysá
Stará Lysá

Historie

Archeologické nálezy

Po roce 1989

V roce 1990 skončila na Bon Repos svou činnost vojenská posádka. Následně v souvislosti se změnou politického systému a změnou vlastnických vztahů dochází k navracení pozemků původním majitelům. Postupně se uvolňuje půda obhospodařovaná JZD Stará Lysá. Od roku 1994 obhospodařuje půdu vedle soukromě hospodařících zemědělců obchodní firma AGÁTA, spol. s r. o., která se postupně stává nejvýznamnějším zaměstnavatelem v obci. AGÁTA působí v areálu bývalého JZD. V roce 2009 je pro havarijní stav zbourán dvůr Alžbětín. Jsou ponechány pouze obvodové zdi.

Jak bylo uvedeno výše, změna vlastnictví a možnost opět nakládat s pozemky vedla nové majitele ke snaze získat v krátké době nejvyšší ekonomickou výtěžnost. Pozemky jsou vnímány především jako stavební. V důsledku tlaku majitelů dochází k postupnému vyčleňování pozemků z orné půdy. Po roce 1990 se tak obec rozrůstá v lokalitě „Za Pecí“, kde vzniklo 32 nových parcel se zástavbou typicky příměstskou. Druhým významným místem stavebního rozvoje je lokalita „U Borovice“, kde vzniklo 15 nových stavebních parcel. V této lokalitě také vznikl druhý významný „průmyslový areál“ obce a to pila Kříž a Kříž s. r. o. Ve vazbě na plánovaný rozvoj Staré Lysé byl v roce 2006 schválen územní plán obce. Pro porovnání rozvoje obce lze doložit počet domů a obyvatel – v r. 1980 zde bylo 194 domů a 464 obyvatel. V roce 2011 je v obci 228 domů a 488 obyvatel.

Z novodobé historie je též třeba zm


Oficiální web obec Stará Lysá:
www.staralysa.cz

PSČ Stará Lysá: 289 26