Branka u Opavy

obec, 1090 obyvatel k 1.1.2014, 6,94 km2
znak Branka u Opavy

Oficiální web obec Branka u Opavy:
www.branka.eu

PSČ Branka u Opavy: 747 41

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí