Zákupy

Historie

Pověsti Zákup

Z četných kronik města i okolních farností se zachovala řada pověstí. Jejich obsah uvedl kronikář města J. Šimek v knize Povídání o Zákupech.

  • Jak Zákupy a Božíkov povstaly a ke svému jménu přišly, aneb Pohanský chrám (O záchraně dvou mladých křesťanů před obětováním v pohanském chrámu)
  • Matčiny slzy aneb Zlaté tele (tatáž variace o malých dětech)
  • Poustevník na Kamenickém vrchu (o vzniku kaple sv. Josefa)
  • O kapli na Kamenickém vrchu (jiná varianta stejné kaple poblíž hospody zpustlíků)
  • Čertův kámen (čert u zmiňované kaple pokoušel poustevníka)
  • O zjevení na Kamenickém vrchu (přelud se zjevil ovčákovi)
  • Alchymista (o pomocníkovi zákupského vévody zaslíbeném ďáblu)

Do třicetileté války

Poprvé jsou písemně Zákupy (tehdy Reichstadt) zmiňovány roku 1315 v souvislosti s rytířem Fridmanem ze Zákup (častěji se v letech 1309 až 1327 uváděl ze Smojna), příslušníkem českého vladyckého rodu Pancířů ze Smojna. Fridman ze Zákup je jmenován jako svědek u prodeje majetku Jindřicha z Lipé.

Je pravděpodobné, že na místě, kde nyní stojí zámek, stála jednoduchá tvrz a nedaleko ní vznikly dvě vesničky, Česká Ves a v místech dnešního náměstí Reichstadt s německými osadníky. Obě vsi časem splynuly. Od roku 1359 byly Zákupy považovány za městečko. Po úmrtí Fridnana ze Smojna se území ujal roku 1320 jeho syn stejného jména.

Po vzniku ČSR v roce 1918 byly dislokovány v Zákupech vojenské jednotky. Na sklonku roku 1920 zde byl z Hradce Králové převelen dělostřelecký oddíl 263, poté byl převelen do Liberce. V letech 1921 až 1923 zde byly ubytovány roty z 42. pluku z Terezína. Vojenská velitelství byla v České Lípě a Mimoni, po ztrátě pohraničí byly české posádky odveleny do vnitrozemí.

Dne 1. října 1947 byl v místní vojenské posádce utvořen historicky první výsadkový útvar čs.armády s názvem Pěší prapor 71 (výsadkový). Dne 3. března 1948 bylo praporu prezidentem Benešem uděleno pojmenování "Československých parašutistů". Koncem roku 1950 se otevřený název útvaru změnil na 71. výsadkový prapor. Na podzim 1952 prapor přešel do složení nově zřízené výsadkové brigády a současně se přemístil ze Zákup do Prešova. Na náměstí Svobody je na jeho počest pamětní deska a v Nových Zákupech od roku 2009 malý pomníček.


Oficiální web město Zákupy:
www.zakupy.cz

PSČ Zákupy: 471 23 až 471 53