znak Hvozdec
Hvozdec

Pamětihodnosti

 • Kaple Navštívení Panny Marie - zvonice

Historie

 • 1317: první dochovaná zmínka o Hvozdci se nalézá v listině z roku 1317. V ní Kateřina, vdova po Tasovi z Lomnice, věnovala Hvozdec klášteru Svaté Anny v Brně se dvorem a osadníky. Hvozdec odhadnut byl na 3 3/8 lánů a 9 komínů poddanských;
 • 1770: drahotu v letech 1770–72 následovala nemoc nazývaná „shnilá horečka“. Na Veveří a ve Hvozdci umíralo ročně přes 40 osob;
 • 1782: 2. května 1782 byl zrušen panenský dominikánský klášter svaté Anny na Starém Brně zvaný „Králova zahrada“, jemuž mezi jinými náležel i statek hvozdecký. Jmění po něm převzal náboženský fond a spojil Hvozdec se správou statku blažovického;
 • 1784: 13. září císař Josef II. schválil pro Hvozdec smlouvu o vykoupení roboty a rozkouskování dvoru;
 • 1802: 2. února 1802 koupil baron Vilém Mundy za 20 310 zl. statek Hvozdecký a spojil Hvozdec s panstvím Tišnovským;
 • 1804: 21. listopadu 1804 Baron Vilém Mundy pro vzdálenost odloučil Hvozdec od správy Tišnovské a  přidělil ho do panství veverského;
 • 1850: cholera ve Hvozdci (15 mrtvých);
 • 1894: postavení školy na místě bývalé pastoušky, prvním učitelem a správcem zdejší školy byl jmenován Václav Oharek, dříve učitel v Říčanech;
 • 1902: stavba silnice „Krajinou“ k okresní silnici Ostrovačice–Veverská Bítýška;
 • 1909: založení Sboru dobrovolných hasičů, starostou Josef Pacek, náčelníkem Václav Oharek;
 • 1918: založení Sokola;
 • 1920: provedena elektrifikace obce;
 • 1928: dokončení silnice do Veverské Bítýšky;
 • 1931: postavení sokolovny (29. 3. rozhodnutí o jejím postavení, 12. 7. slavnostní otevření);
 • 1933: ustavení Lesního družstva;
 • 1934: odhalení pomníku T. G. Masaryka u sokolovny. Vysazení třešňového sadu na „Americe“ nazvaného „Švehlův sad“;
 • 1935: 11. února požár chalupy řezníka F. Trilly;
 • 1938: po všeobecné mobilizaci narukovalo 41 mužů do 40 let;
 • 1946: ze sbírky občanů byla opravena zvonička a zakoupen nový zvonek, neboť za války byl odebrán na výrobu zbrojařskou. Vystěhováním a úmrtím se obec vylidňuje, takže počet obyvatelů klesl pod 300;
 • 1949: přes obec začaly jezdit autobusy Dopravního podniku města Brna jako část spojů na trati Veverská Bítýška–Brno.
 • 1952: na sklonku roku dán do provozu místní rozhlas. Tak byl zdejší obecní strážník zbaven bubnování. Na jaře se začalo s výkopem vodní nádrže (koupaliště) na lukách za vesnicí nedaleko silnice do Veverské Bítýšky;
 • 1955: v hrubých rysech byl zakryt potok od rybníka ke škole;
 • 1956: pokračovaly práce na kanalizaci obce, a to od stavení Josefa Kříže směrem ke stavení Antonína Packa;
 • 1957: založení JZD, předseda Karel Zelinka, agronom Jan Zounek, zootechnik Otto Pšikal, účetní Josef Pacek;
 • 1964: dokončení kanalizace – zatrubnění potoka. Rekonstrukce elektrické sítě – výměna všech sloupů a vedení po obci;
 • 1965: po 71 letech výuky byla uzavřena škola ve Hvozdci;
 • 1969: vybudování autobusové zastávky;
 • 1971: byla dokončena generální oprava vodní nádrže na horním konci obce, započalo se s generální opravou sokolovny – výměna dveří, oken, stropu, přestavba výčepu a kuchyně, nová elektroinstalace;
 • 1972: pokračovalo se v generální opravě sokolovny (při letní bouřce uhodil do sokolovny kulový blesk, vyhořelo elektrické vedení; takto vzniklou škodu uhradila pojišťovna částkou 9 009 Kčs). Jednotné zemědělské družstvo bylo sloučeno s Veverskými Knínicemi;
 • 1973: proveden výkop nové vodní nádrže Na Hraničkách, upraven přítok i odtok vody;
 • 1974: byl zrušen místní požární sbor, hasící přístroje převzala požární jednotka JZD Veveří;
 • 1976: zbourání obecní váhy v prostoru dnešní zastávky MHD;
 • 1977: byl zrušen rybník před domem č. 8 a brigádnicky provedena parková úprava. Jednotné zemědělské družstvo se sloučilo s Říčany. Název: JZD „Veveří“;
 • 1979: nová prodejna potravin byla otevřena v adaptované třídě bývalé školy;
 • 1980: od 1. 7. byla obec integrována pod Místní národní výbor Veverská Bítýška. Myslivecké sdružení Hvozdec bylo sloučeno s MS Veverské Knínice a MS Veverská Bítýška;
 • 1984: 7. 7. uspořádány „Mladé hody“. Zúčastnilo se 13 krojovaných párů. Na dlouhou dobu poslední.
 • 1985: zbourání torza bývalé Hazlingerovy hospody ve středu obce;
 • 1986: zahájení přestavby sokolovny;
 • 1990: 15. listopadu se Hvozdec stal opět samostatnou obcí;
 • 1991: došlo k rozdělení a rozpadu JZD;
 • 1992: vybudování obecního vodovodu;
 • 1996: Otto Pšikal otevřel novou hospodu v prostorách učitelského bytu v bývalé škole.
 • 2008: po 24 letech byly uspořádány Krojované hody;
 • 2010: vybudování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod;
 • 2012: Dlouhotrvající sucho a havárie vodovodu sužovaly v květnu a červnu Hvozdec nedostatkem vody .

Oficiální web obec Hvozdec:
www.hvozdec.cz

PSČ Hvozdec: 664 71